خداوندا گله دارم...

خداوندا گله دارم...

سکوت را انتخاب می کنم برای فریاد زدنم...

و زندگی را به اجبار می گذرانم...

خداوندا گله دارم...

برای آنچه می بینم و نمی توانم کاری بکنم...

قفل غم ها را با کدامین کلید از روزگار بگشایم...؟

خداوندا گله دارم...

از این روزگار...

از تاریکی...

از غم ها...

از شادی ها...

از انسان ها...

از خود نیز من گله دارم...

خداوندا گله دارم...

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید